Wolsztyn 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1.07.2022 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą CITYLAN ŁUKASZ WAJS z siedzibą w Wolsztynie, REGON 411496840, NIP 9231568136 (przedsiębiorca przekształcany) w jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CITYLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie (spółka przekształcona).

W związku z powyższym z dniem 1.07.2022 r. zgodnie z art. 5842 kodeksu spółek handlowych, spółka pod firmą CITYLAN Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Tym samym od dnia 1.07.2022 r. stroną wszystkich umów zawartych przez CITYLAN ŁUKASZ WAJS jest spółka pod firmą CITYLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie.

Wolsztyn, dnia 21.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, konieczne jest zmodyfikowanie obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną, ani podwyższone, ani obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów wspomnianej ustawy jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień. 

Zgodnie z nowelizacją, przyznano Państwu prawo wyboru najdogodniejszej dla Państwa metody płatności za nasze usługi. Od dnia wprowadzenia poniższych zmian będą Państwo mieli możliwość dokonania płatności w formie gotówkowej w BOK. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie korzystne dla osób, które dotychczas nie mogły korzystać z niektórych naszych usług z powodu trudności w dokonaniu płatności przelewem bankowym.

Z uwagi na obowiązek dostosowania postanowień regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz w celu wykonania Państwa prawa do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres modyfikacji w obowiązującym Państwa regulaminie: 

 1. W § 1 w ust. 2 po dotychczasowej treści dodaje się punkt 33 o następującym brzmieniu:

Forma gotówkowa – znaki pieniężne emitowane przez NBP w postaci banknotów i monet opiewających na złote i grosze.

 1. § 9 ust. 1 zastępuje się niżej wskazaną treścią:

Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku bądź w Formie gotówkowej w BOK.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie Państwa akceptację zmienionego regulaminu i tym samym kontynuację świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych. Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Wolsztyn, dnia 20 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek. 

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca umowy i regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 21 grudnia 2020 r.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.

Łukasz Wajs,

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

CityLAN Łukasz Wajs

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CITYLAN

 1. § 4 ust. 3 zdanie 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

Jeżeli Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi lub na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Abonent będący konsumentem może od Umowy odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, składając Dostawcy usług oświadczenie, zawierające wolę odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Dostawcę usług w formie pisemnej bądź dokumentowej w siedzibie/BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 68 347 41 09), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo przez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: pomoc@citylan.com.pl), przy czym nadanie listu/wiadomości w powyższym 14-dniowym terminie wystarczy do zachowania terminu

 1. W § 10 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:

Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w ust. 6, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 1. W § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 191, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:

a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych; 

b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi  świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 1. Po § 19 dodaje się § 191 o następującej treści:
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. 
 2. Dostawca usług wykonuje Aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług  jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi. 
 4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Dostawca usług zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy. 
 6. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-5 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CITYLAN

 1. W § 3 ust. 3 uchyla się zdanie 2.
 2. W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w następującym brzmieniu:

4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

6. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 1. W § 4 ust. 5 przed aktualną treścią dodaje się:

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 5

 1. W § 4 po ust. 10 dodaje się ust. 11-13 o następującej treści:

11. Oświadczenie Abonenta o braku woli automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony Umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną bądź formę dokumentową. Abonent może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w siedzibie/BOK Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 68 347 41 09), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta pozwalającego Dostawcy usług zweryfikować tożsamość Abonenta, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: pomoc@citylan.com.pl). 

12. W przypadku złożenia przez Abonenta jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 11, w formie dokumentowej, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

13. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, złożonego w formie dokumentowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę Usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.