Szanowni Państwo, 

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej. 

Regulamin w nowej wersji będzie obowiązywał od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach  zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z  treści zmienionego regulaminu informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. 

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez dostawcę usług zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail, czy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu. Z uwagi na pewność obrotu dostawca zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Jedynie Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im propozycji zmian z wykorzystaniem poczty elektronicznej, elektronicznego biura obsługi klienta, propozycje zmian będą otrzymywali właśnie w tej formie. 

W obowiązującym w CityLAN Łukasz Wajs regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 1. Do regulaminu wprowadzona została definicja „Trwałego nośnika” (§ 1 ust. 2 pkt 23), z kolei aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są także są przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług na Trwałym nośniku przed zawieraniem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie Abonenta (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo  telekomunikacyjne Dostawca Usług jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 5 ust. 1 lit. „h” Regulaminu). 
 2. § 1 ust. 2 pkt 25 otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie Usługi internetowej i/lub Usługi telefonii, zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług w formie pisemnej;

 1. § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonanie Instalacji i podłączenie Abonenta do Sieci Dostawcy usług nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni  od  podpisania Umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług (Aktywacja) nastąpi po weryfikacji tożsamości Abonenta i nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni od wykonania przyłączenia do Sieci Dostawcy usług lub od podpisania Umowy, jeśli Abonent miał już wykonane przyłącze. W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy

 1. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi internetowej dla danych wysyłanych i odbieranych na poziomie zgodnym z wybranym pakietem określonym w Umowie. Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dostępu do Internetu dla danych wysyłanych i odbieranych dla Usług świadczonych na minimalnym poziomie 80 % Prędkości deklarowanej dla usługi świadczonej w technologii światłowodowej oraz na poziomie 65 % dla Usługi świadczonej w pozostałych technologiach. Deklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi Prędkość maksymalną. Prędkość zwykle dostępna stanowi 75 % Prędkości maksymalnej. Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą  certyfikowanego przez Prezesa UKE narzędzia do mierzenia prędkości, dostępnego na stronie internetowej https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/pomiar-predkosci-internetu,13.html. Niezachowanie powyższych parametrów przepustowości stanowi nienależyte wykonanie Umowy, za które Dostawca usług ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 11.

 1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony w formie pisemnej.

 1. § 4 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług uzależnia rozpoczęcie świadczenia Usług od weryfikacji tożsamości Abonenta, wedle następującej procedury:  

a) Potwierdzenia tożsamości przez instalatora lub inną osobę upoważnioną przez Dostawcę usług, podczas instalacji;

 1. Osobistego potwierdzenia tożsamości przez Abonenta w biurze obsługi Dostawcy usług;
 2. Potwierdzenia dokonanego przez bank, po dokonaniu jakiejkolwiek opłaty przez Abonenta.
 1. § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Dostawca usług dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do: (a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; (b) nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług. Dostawca usług ustala progi na poziomie 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 złotych. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego.

 1. § 15 ust. 2 pkt e) otrzymuje następujące brzmienie:

pouczenie  o  wyczerpaniu  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  o  prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku  Prawo  telekomunikacyjne,

 1. § 16 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej: http://www.cik.uke.gov.pl/.

Z  poważaniem, 

Zespół cityLAN